Extraordinary General Meeting March 2017

kvelland Uncategorized

Gå til børsmeldingen

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property 
AS ("BSP" eller "Selskapet") vedrørende selskapets 
finansieringsbehov.

Etter å ha gjennomført en evaluering av ulike alternativer, 
foreslår styret ("Styret") å gjennomføre en 
fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på inntil NOK 
22.500.000, med tildeling av fortrinnsretter til 
eksisterende aksjonærer ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Fortrinnsrettsemisjonen vil bestå av et tilbud av inntil 32 
142 857 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene"), hver til 
en tegningskurs på NOK 0,70. Eksisterende aksjonærer i 
Selskapet per 8. mars 2017, som registrert i VPS per 10 mars 
2017 ("Eierregisterdatoen"), vil bli tildelt 1.0714 ikke-
omsettelige tegningsretter per holdt aksje i Selskapet, som 
registrert per Eierregisterdatoen. Hver tegningsrett gir 
innehaveren rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny 
Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning vil bli 
tillatt, men tegning uten tegningsretter vil ikke bli 
tillatt. Ytterligere detaljer om Fortrinnsrettsemisjonen vil 
bli gitt i forbindelse med oppstart av tegningsperioden for 
Fortrinnsrettsemisjonen (se tidslinjen nedenfor).

For å sikre minimum bruttoproveny på cirka NOK 10,6 
millioner kroner i Fortrinnsrettsemisjonen har enkelte 
større aksjonærer, inkludert alle styremedlemmene, som til 
sammen representerer 47,25% av totalt antall aksjer og 
stemmer i Selskapet, ugjenkallelig forpliktet seg til å 
stemme for Fortrinnsrettsemisjonen og å tegne seg for deres 
pro rata andel av Fortrinnsrettsemisjonen. I tillegg har de 
samme aksjonærene søkt om å få tegne ytterligere 
Tilbudsaksjer tilsvarende ca. NOK 1,7 millioner. Nevnte 
aksjonærer vil ikke motta noe form for honorar for å ha 
forpliktet seg til å tegne Tilbudsaksjer.

Styret er meget tilfreds med at de største aksjonærene 
uttrykker fortsatte tro på Selskapet og Aheloy Beach Resort 
prosjektet ved å forplikte seg til å tegne NOK 12,3 
millioner i Fortrinnsrettsemisjonen. En vellykket 
gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen vil gi Selskapet 
mulighet til å opprettholde god fremgang med 
konstruksjonsarbeidet og utviklingen av Aheloy Beach Resort.

For å vedta Fortrinnsrettsemisjonen, har styret besluttet å 
innkalle til ekstraordinær generalforsamling ( "EGF") den 8 
mars 2017. Innkallingen til EGF er vedlagt denne 
børsmeldingen, og vil også bli sendt direkte til 
aksjonærene. Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er 
betinget av aksjonærenes godkjennelse på EGF.

Som følge av tildelingen av tegningsretter til eksisterende 
aksjonærer, vil aksjene i Selskapet handles eksklusive 
retten til å motta tegningsrettigheter fra og med 9 mars 
2017, som følge av standard T + 2 oppgjør i VPS.

Nedenfor er en veiledende tidsplan for 
fortrinnsrettsemisjonen:

8. mars 2017: EGF og vedtakelse av Fortrinnsrettsemisjonen

8. mars 2017: Siste dag for handel i Selskapets aksjer 
inklusive retten til å delta i emisjonen.

09.mars 2017: Første handelsdag i Selskapets aksjer 
eksklusive rett til å delta i emisjonen.

10 mars 2017: Eierregistreringsdatoen for fastsettelse av 
retten til å motta tegningsretter, hvor aksjonærregisteret i 
VPS forutsatt ordinært oppgjør i VPS (T + 2) viser 
selskapets aksjonærer ved handelsslutt den 8 mars 2017.

13 mars 2017: Første dag i tegningsperioden i 
Fortrinnsrettsemisjonen.

27 mars 2017: Siste dag i tegningsperioden i 
Fortrinnsrettsemisjonen.

ca. 28 mars 2017: Tildeling av Tilbudsaksjer.

ca. 3 april 2017: Betalingsdato for tildelte Tilbudsaksjer.

ca. 5 april 2017: Registrering av kapitalforhøyelsen knyttet 
til Fortrinnsrettsemisjonen i Foretaksregisteret.

ca. 6 april 2017: Levering av Tilbudsaksjene til tegnere som 
har blitt tildelt Tilbudsaksjer.

ca. 6 april 2017: Notering av Tilbudsaksjene på Merkur 
Market.

Styreleder kan kontaktes for ytterligere informasjon: 

Egil Melkevik
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: egil.melkevik@imenco.com
 
Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med 
eierandeler i et eiendomsprosjekt på Svartehavskysten 
kalt Aheloy Beach Resort. Aheloy Beach Resort er et 
delvis ferdig prosjekt og vil ved ferdigstillelse 
bestå av over 1 000 ferieleiligheter samt betydelige 
næringsarealer. Black Sea Property AS eier indirekte 
75% av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide 
for å ferdigstille Aheloy Beach Resort, for å 
realisere prosjektets merverdier gjennom salg av 
boenheter og hotelldrift.